Öröm-keresztút

A keresztút 3 állomása: Elítélik, felfeszítik és feltámad.

Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
A tiszta szív a szenvedésben is örömre lel, mert együtt szenvedhet azzal, aki legfontosabb számára. A földi zarándokút a kereszthordozás ideje. Ha befogadjuk a keresztút örömét, akkor tiszta szívünk kész a Mennyország boldogságának befogadására.

1. Bizalommal teli hallgatás öröme

Amikor vádolnak (joggal, vagy ok nélkül) egyesülhetünk Ővele, akit tisztasága ellenére vádoltak. Ha tudunk bizalommal hallgatni, önsajnálat, ítélkezés nélkül, öröm költözik szívünkbe.

2. Elfogadás öröme

A kereszt ajándék. Nem mi választjuk meg a fajtáját, méretét, de azt igen, hogy hálával hordozzuk, vagy berzenkedünk ellene. A hálás bizalommal történő elfogadás ajándéka az öröm, mely végigkísér az úton.

3. Gyengeség öröme

Az esés fájdalommal jár. Testi és lelki fájdalommal. A lelki fájdalomnak két oka lehet, a szeretet és a gőg. A bűn fájdalma tiszta, ha Isten-szerelemből fakad, de bepiszkol, ha gőgből. Ám, ha felismeri a szív, hogy az is Isten gyengéd szeretetének jele, hogy megengedi az elesést, hogy alázatra tanítson és ezért hálát tud adni, ismét megtelik örömmel.

4. Meghitt együttszenvedés öröme

Aki nagyon szeret, elfeledkezik önmagáról. Abban él, akit szeret, vele örül, vele szenved. Ilyen módon válhat a szenvedés örömmé. Együttszenvedni azzal, akit szeretünk mély és elrabolhatatlan öröm forrása. Csak a tiszta szív élheti át ezt az örömet, mely már nem merül el az önsajnálatban és szilárdan hiszi, hogy minden szenvedés értelmet nyer általa, aki mindent lát és végtelen hatalmával bármit megtehet.

5. Megnyílás öröme

A kereszt megtalál minket, akár várjuk, akár nem, akár készülünk rá, akár menekülnénk előle. Emberi természetünk lázadna a hirtelen, váratlan szenvedéstől. Egy módon válhat öröm forrásává: ha megnyitjuk szívünket előtte, akivel együtt hordozzuk keresztünket. Így ismerhetjük fel, hogy ránk csak a legkönnyebb rész jut. Éppen annyi, amennyihez az erőt is megadja az egyetlen tiszta Kereszthordozó. Előtte megnyíló szívünket megtölti kimondhatatlan örömével, az istengyermekség szilárd hitével és az örök élet ígéretével.

6. Önfeledés öröme

Meglátni a szenvedő arcot és odarohanni. Elfeledve a ránk leselkedő veszélyt, a katonák lándzsáját. Van értelme? Tudok segíteni neki? Túl a realitáson győzedelmeskedik a tiszta szeretet. Mi más lehetne jutalma, mint a Szenvedő arcának képe örömmel teli szívünk kendőjén? A tiszta, önzetlen szeretet ajándéka a tiszta öröm.

7. Kitartás öröme

Ismét elesünk. Nem egyszer, többször. Most már a visszaesés is fáj, az újra elbuktam. Kínoz a gyengeség, kísért a reménytelenség. Ám a tiszta szív elfordul önmagától és az Egyetlenre néz, aki felemelheti. Meglátja szemében az irgalmas megbocsátást, a mérhetetlen szeretetet. Hisz Ő Úr gyengeségünk felett! Milyen mérhetetlen örömmel tölti el a szívet, ha kitartóan bízunk ebben a végtelen szeretetben. Ennek jele, ha leborulunk a szentgyónásban előtte és engedjük, hogy szent Vérével tisztára mosson.

8. Együttérzés öröme

Megnyitni szívünket a másik fájdalma előtt. Akár kilátástalanul is harcolni az iga-zságtalanság, az embertelenség ellen. Szóval, vagy hangtalan, tettekkel, vagy könnyekkel. Itt az emberi együttérzés az isteni kegyelemmel találkozik. Ő figyelmünket a lényegesre fordítja: sírni csak a bűn miatt szabad. Elsiratni vétkeinket, és a mieink vétkeit, hogy bűnbánatban megtisztult szívünket betölthesse az isteni szeretet elmondhatatlan öröme.

9. Bizalom öröme

Elesni harmadszor, tizedszer, sokadszor. Emberlétünk nyomorúsága, porszem-létünk természetes hozománya. Egy a kérdés: mi győz bennünk, a gőg fájdalma, vagy a töretlen bizalom öröme. Végtelen az Ő hatalma felettünk, akik hiszünk. A legszeretőbb szívű édesanyánál is irgalmasabb szeretettel nézi bukdácsolásunk, várja felé nyúló kezünk, hogy megragadhassa. Egyre magasabbra, egyre nagyobb tisztaságba. Minél tisztább a szívünk, minél feljebbről látjuk önmagunkat, annál jobban látjuk a legkisebb piszokfoltot is lelkünkön. Ez is ajándék, fájdalmas, ám megtisztító és egyre teljesebb örömmel betöltő ajándék.

10. Kitárulkozás öröme

Engedte a Legtisztább, a Legszemérmesebb. a Legszentebb, hogy megfosszák ruháitól, lemeztelenítsék mindattól, ami elfedi fájdalmát, gyengeségét. Egészen feltárta emberségét, hogy a tiszta szív felismerhesse szeretetének végtelenségét, elmerülhessen szerelme tengerében. Maga se kívánja takargatni szégyenét, ami úgyis lehetetlen, hanem egészen kitárja szívét a szeretet előtt. A kitárulkozás örömében egyesüljön a Szeretettel.

11. Odaadás öröme

A tiszta, szelíd Bárány nem állt ellen a szenvedésnek, nem menekült el a kereszt elől, egészen tehetetlenné lett, hogy mi az Ő győzelmében életet nyerjünk. Nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az övéiért. A tiszta szív maga is vállalja az áldozatot, odaadja önmagát a szenvedésre. Lemond az igazáról, a megtorlásról, a világ szerinti győzelemről. Ebben az odaadásban teljesedik be a szeretet örök győzelme, telik meg a szív az odaadás örömével.

12. Áldozatlét öröme

Betelt az idő, beteljesedett az ige. Meghalt a Bárány, kimondatott a teljes IGEN az Atya akaratára. Győzött az engedelmesség a lázadás felett. Eljött a mi időnk is, döntenünk kell: engedelmeskedünk, vagy lázadunk? Dönthetünk úgy, hogy menekülni próbálunk a szenvedés elől, titkolni, harcolni ellene, de dönthetünk úgy is, hogy gyengéden átöleljük, bízva Benne, aki megmutatta nekünk az utat. A tiszta szív elfogadja, átöleli a keresztet, vállalja, hogy áldozattá legyen Vele. Ez a legnagyobb öröm, a legtisztább szeretet.

13. Túllátás öröme

Meghalt, itt a teste tele sebekkel, élettelenül. Csak a legtisztább szívű asszony lát túl a tapasztalat határain. Aki ismeri az igét, bízik az ígéretben. Mi is túlláthatunk határainkon. Felismerhetjük a halálban az örök élet következő állomását. Várhatjuk a legörömtelibb találkozást, az ígéret beteljesülését, ha minden igyekezetünkkel őrizzük szívünk tisztaságát.

14. Szilárd hit öröme

Az elvetett mag életre kel és százszoros termést hoz. Így van ez a mi életünkben is, ha engedjük az elvettetést, a megtöretést. Csak tiszta szívvel, hálás lélekkel lehetséges ez. Ő, aki a semmiből alkotott mindent, kiemelhet gyengeségünk sírboltjából, tehetetlenségünk koporsójából. Szilárd hittel bízunk az Ő erejében, hatalmában, gyengéd szeretetében, s akkor öröm járja át sajgó szívünket.

15. Dicsőséges győzelem öröme

Mindezeken diadalmaskodunk Őáltala, aki szeret minket. Őáltala, aki feltámadásával győzött a gonosz felett, a halál felett, fájdalmaink, nyomorúságaink felett. Aki egyszülött Fiát nem kímélte, hanem áldozatul adta értünk, hogyne adna oda vele együtt mindent? Van ennél dicsőbb győzelem? Van ennél nagyobb öröm?

Urunk, adj nekünk tiszta szívet, hogy mindig a te örömödben éljünk, ezt az örömet vigyük a bűntől sebzett, fájdalomtól szenvedő világba! Ámen

Ez a keresztút és imádság Teimel Éva Facebook oldalán jelent meg: a nyári lelkigyakorlaton született szívében.